Stichting Kinderopvang De Harlekijn heeft een actieve oudercommissie. De oudercommissie is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de ouders van het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de Peutergroep.

 

De doelen van de oudercommissie zijn:

•    De belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

•    Te adviseren over de kwaliteit.

•    Het behartigen van de belangen van de ouders bij het management team en het bestuur.

 

De oudercommissie komt minimaal viermaal per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en de punten die vanuit de ouders naar voren komen met het managementteam. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden met het managementteam:

•    pedagogisch beleid;

•    openingstijden;

•    voedingsaangelegenheden;

•    beleid- en risicoinventarisatie over veiligheid en gezondheid.

Verder organiseert de oudercommissie eenmaal per jaar een ouderavond.

 

De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief van de Harlekijn en op het prikbord van de oudercommissie (te vinden in de hal van het kinderdagverblijf). Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, meldt u zich dan aan op een van de onderstaande e-mailadressen.

 

De oudercommissie probeert zo goed mogelijk bereikbaar te zijn en zo duidelijk mogelijk te communiceren. Dit doen zij door:

•    het laatste nieuws van de commissie in de nieuwsbrief van de kinderopvang te zetten en op het prikbord te hangen;

•    door de aanwezigheid bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang op momenten dat zij onze eigen kinderen brengen en halen.

 

Het is prettig van u te horen wat er kan worden verbeterd, welke problemen er eventueel spelen en natuurlijk wat er goed gaat. U kunt altijd een van de leden aanspreken of een e-mail sturen naarkdvoudercommissie@kdvdeharlekijn.nl of bsooudercommissie@kdvdeharlekijn.nl. Er wordt, indien gewenst of noodzakelijk, vertrouwelijk omgegaan met uw informatie en altijd teruggekoppeld wat er met uw vragen, opmerkingen of ideeën is gedaan.

 

U kunt natuurlijk ook altijd vrijblijvend contact opnemen met de oudercommissie als uw kinderen nieuw zijn op het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of de peutergroep.

Share This