'De Harlekijn geeft extra kleur
aan het leven van kinderen!'

Ouders en kinderopvang samen

Samenwerken met ouders vinden wij essentieel. Mede door ouderbetrokkenheid is een optimale ontwikkeling van een kind mogelijk. Daarom investeren niet alleen de pedagogisch medewerkers in het oudercontact maar ook de manager en pedagogisch coach zorgen voor korte communicatielijnen met ouders zodat iedereen zich vanaf het eerste moment welkom voelt. De Harlekijn is immers een tweede thuis voor je kind.

Onze visie: ‘Ouders en kinderopvang samen!’ Zo worden gesprekken gelijkwaardig gevoerd, is er een gedeelde verantwoordelijkheid, zijn onze opvangregels helder voor iedere ouder en staat ons team open voor verbetersuggesties waarbij het mogelijk is om als ouder betrokken te zijn bij het beleid van De Harlekijn. Zo blijven we onze kinderopvang verbeteren!

Actieve oudercommissie

Stichting Kinderopvang De Harlekijn heeft een betrokken oudercommissie. Deze commissie  is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de ouders van het kinderdagverblijf, de BSO en de peutergroep. De doelen van de oudercommissie zijn:

  • de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  • te adviseren over de kwaliteit;
  • het behartigen van de belangen van de ouders bij het managementteam en het bestuur.

De oudercommissie komt minimaal viermaal per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en de punten die vanuit de ouders naar voren komen met het managementteam. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden met het managementteam:

  • pedagogisch beleid;
  • openingstijden;
  • voedingsaangelegenheden;
  • beleid- en risico-inventarisatie over veiligheid en gezondheid.

De oudercommissie communiceert het laatste nieuws via de nieuwsbrief en de vergaderingen zijn openbaar. Mocht je dus een keer aanwezig willen zijn en meepraten? Neem contact met op via oudercommissie@kdvdeharlekijn.nl. Ook kan je via deze weg de oudercommissie laten weten wat er verbeterd kan worden, welke problemen er spelen of wat er goed gaat. Vrijblijvend contact opnemen als je kind start op de opvang is uiteraard ook mogelijk. De leden van de oudercommissie zijn persoonlijk bereikbaar op de momenten dat zij hun kinderen naar de opvang brengen of daar ophalen.

“Sinds 2009 brengen we onze kinderen al naar kinderopvang De Harlekijn. Ook onze dochter Lein vindt het elke keer weer een feestje om te gaan. Dit is te danken aan de lieve en professionele pedagogisch medewerkers. Zij zetten zich elke keer weer 110% in om het de kinderen naar hun zin te maken.”

Sylvia – ouder kinderopvang De Harlekijn

“De Harlekijn is een gezellige, kleinschalige opvang waar alle leidsters de kinderen bij naam kennen, ook als ze niet bij hen op de groep zitten. Door de persoonlijke, informele sfeer gaat mijn dochter altijd met plezier naar de opvang en laat ik haar met een fijn gevoel achter.”

Annemieke – ouder kinderopvang De Harlekijn

Share This