Werkwijze bij  klachten (beknopte weergave)

 

Let op: Dit is een beknopte weergave. De volledige werkwijze is te lezen in het klachtenreglement.

 

  1. De ouder dient de klacht schriftelijk in bij de oudercommissie (oudercommissie@kdvdeharlekijn.nlIndiening van de klacht moet voldoen aan de voorwaarden in artikel 5 van het klachtenreglement. De secretaris bevestigt ontvangst binnen 5 werkdagen.
  2. Binnen 15 werkdagen ontvangt de ouder bericht of de klacht wordt behandeld of niet.
  3. De leiding van De Harlekijn moet daarna binnen 20 werkdagen schriftelijk op de klacht te reageren. De ouder ontvangt binnen 5 werkdagen een kopie van deze reactie en kan hier binnen 10 dagen schriftelijk commentaar op geven. Dit geldt voor elke ronde van hoor en wederhoor.
  4. De oudercommissie kan ook mondelinge toelichting vragen en kan (met toestemming van de betrokkene) ook informatie bij derden inwinnen.
  5. De oudercommissie neemt met meerderheid van stemmen een beslissing over de klacht. De ouder ontvangt deze uitspraak binnen 2 maanden na ontvangst van de klacht.
  6. De ouder ontvangt 1 maand daarna bericht van de leiding van De Harlekijn of naar aanleiding van de uitspraak maatregelen genomen zullen worden.
  7. Jaarlijks maakt de oudercommissie geanonimiseerd haar bevindingen bekend aan het bestuur. Het bestuur zendt dit verslag naar de GGD.
  8. Bij het intakegesprek met de ouder wordt deze klachtenprocedure besproken. De ouder wordt dan ook gewezen op de plaats waar nadere informatie over de procedure en het klachtenreglement te vinden is. Ook wordt de ouder erop gewezen, dat ouders en oudercommissies met vragen en klachten over kinderopvang tevens terecht kunnen bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat verbonden is aan De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Share This